Thursday, 29 September 2011

Kajian Tindakan 3

Disediakan oleh :
1-En. Mohd Sukeri B. Hamid
2-En. Roslan B. Daud
3-Pn. Harnani Bt. Yusoff


"NaBimKaun" Dapat Mengatasi Masalah Gejala Merokok Di Kalangan Murid Sekolah Rendah

Gejala Merokok di sekolah rendah merupakan isu yang terpencil tetapi jika gejala ini tidak dikawal akan menjadi lebih parah dan boleh membawa kepada penyalahgunaan dadah. Justeru itu, kami telah mengemukakan satu idea yang dapat membantu mengatasi masalah gejala merokok dalam kalangan murid di sekolah rendah. Idea yang boleh diguna pakai untuk mengatasi masalah ini dinamakan Kaedah "NaBimKaun" (menggunakan singkatan Na-nasihat, Bim-bimbingan dan Kaun-kaunseling)


Fokus Kajian

Kajian ini berfokus kepada meningkatkan tahap disiplin murid-murid dalam aktiviti harian mereka di sekolah. Ini dapa dilihat apabila murid dapat mengaplikasikan disiplin seterusnya dapat membantu melahirkan murid-murid yang cemerlang dari segi sahsiah dan pelajaran. Berdasarkan pemerhatian kami, antara faktor yang mempengaruhi murid-murid terhadap tingkah laku terlibat dalam gejalan merokok adalah:
i) pengaruh rakan sebaya
ii)pengaruh dari rumah
iii)sikap ingin mencuba

Bagi mengatasi masalah tersebut, guru disiplin dan guru kaunseling ingin menerapkan Kaedah NaBimKaun bagi membantu mengatasi gejala merokok  di sekolah rendah.

Perlaksanaa Kajian

1- Tinjauan Masalah
Tinjauan Masalah dibuat berdasarkan pemerhatian kes-kes yang telah berlaku dan wawancara dengan guru disiplin serta guru bimbingan dan kaunseling terhadap murid Tahun Enam yang terlibat dengan gejala merokok di sekolah.

2-Pemerhatian Kes
Pemerhatian kes telah dibuat pada murid Tahun Enam setelah mendapat kes yang telah dilaporkan kepada guru disiplin tentang murid yang terlibat degan gejala merokok. Setelah guru disiplin membuat soal selidikterhadap murid-murid Tahun Enam terdapat seorang murid terlibat dengan gejala merokok. Hal ini menyebabkan sekolah akan terhambat dengan matlamat "Sekolah Bebas Dadah 2012"
Tindakan yang dijalankan


Sebelum murid mengikuti kaedah "NaBimKaun" , kami telah memilih seorang murid yang terlibat dengan gejala merokok untuk menjalankan kaedah "NaBimKaun". Kaedah ini perlu dijalankan melalui beberapa proses antaranya ialah:

  • Proses yang pertama Na-(nasihat), guru disiplin memainkan peranan dalam proses yang pertama iaitu dengan memberikan nasihat kepada murid yang terlibat dengan gejala merokok.
  • Proses yang keduan Bim-(bimbingan), guru bimbingan dan kaunseling memainkan peranan dalam proses yang kedua iaitu dengan memberikan bimbingan kepada murid yang terlibat dengan gejala merokok.
  • Proses yang ketiga Kaun-(kaunseling), guru bimbingan dan kaunseling memainkan peranan dalam proses yang ketiga iaitu dengan memberikan kaunseling kepada murid yang terlibat dengan gejala merokok.


Selepas murid tersebut melalui proses kaedah "NaBimKaun", murid tersebut menunjukkan perkembangan yang positif.

Perlaksanaan Tindakan dan Pemerhatian


Setelah mengenal pasti permasalahan berikut kami telah memperkenalkan kaedah "NaBimKaun" melalui nasihat dan bimbingan kaunseling kepada murid. Murid diberi nasihat dan bimbingan kaunseling untuk memastikan murid dapat menjauhi gejala merokok di sekolah.

Proses penyelesaian kajian tindakan ini, kami telah mengambil masa selama ttiga minggu untuk menyelesaikan. Murid diberi bimbingan kaedah "NaBimKaun"  selama 30 minit setiap kali pertemuan dengan guru disiplin dan guru bimbingan kaunseling. Berdasarkan pemerhatian, kami percaya kaedah ini mampu membantu murid-murid membentuk sisiplin yang berfokuskan pengurangan tahap gejala merokok di sekolah.

Kajian Tindakan 2

Disediakan oleh Unit Bimbingan Dan Kaunseling SKKM 2011

Soal Selidik Pengetahuan dan Pembabitan Berkaitan Rokok dan Dadah Dikalangan Murid Lelaki
1) Pengetahuan Am Berkaitan RokokBerdasarkan kepada graf serta jadual iaitu pengetahuan am tentang rokok, menunjukkan semua responden iaitu 24 orang atau 100% murid bersetuju bahawa mereka mempunyai pengetahuan tentang rokok. Begitu juga dengan pernyataan mengenai bahaya merokok, 100% murid tahu bahaya jika menghisap rokok kepada diri mereka. Bagi pernyataan yang ketiga iaitu pernah memegang batang atau puntung rokok sebanyak 6 orang atau 25% murid mengaku mereka pernah memegang puntung rokok manakala 75% atau 18 murid tidak pernah memegangnya. Pernyataan keempat pula menunjukkan 5 orang atau 21% murid pernah membeli rokok untuk ahli keluarga mereka selebihnya iaitu 79% yang mewakili 19 murid tidak pernah membelinya. Berbanding dengan pernyataan ahli keluarga saya ada yang menghisap rokok, 14 orang atau 58.3% murid bersetuju bahawa ada ahli keluarga mereka menghisap rokok manakala 41.6% yang mewakili 10 murid lagi tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Analisis pernyatan yang terakhir mengenai maklumat kawan yang mengetahui tentang rokok iaitu ada atau tidak rakan mereka yang menghisap rokok, seramai 11 atau peratusan mewakili 45.8% murid bersetuju bahawa dikalangan rakan mereka ada yang menghisap rokok tetapi 13 atau 54.1% murid sebaliknya. Kesimpulannya, para pelajar mempunyai pengetahuan tentang rokok serta mengetahui kesan rokok kepada mereka.

2) Pengaruh RokokGraf dan jadual menerangkan pengaruh merokok kepada diri mereka. Terdapat empat bahagian yang ditanya. Pernyataan pertama mengenai keinginan mencuba menghisap rokok, menunjukkan 24 responden atau 100% murid tidak ingin menghisap rokok. Melalui graf serta jadual juga menunjukkan 24 orang yang mewakili 100% murid tidak pernah menghisap rokok, tidak pernah cuba menghisap rokok, tidak pernah menghisap rokok dan bukan seorang perokok. Ini menjelaskan para pelajar tidak pernah dan mempunyai keinginan untuk menghisap rokok.

3) Kuantiti RokokBerdasarkan graf serta jadual pula menerangkan dapatan yang diperoleh daripada para pelajar tentang kuantiti batang rokok. Bagi keempat-empat pernyataan yang disoal selidik, menunjukkan kesemua pelajar iaitu seramai 24 murid atau 100% tidak pernah pernah menghisap sebatang rokok, 100% yang mewakili 24 murid tidak pernah menghisap 2 hingga 5 batang rokok, 100% atau 24 murid tidak pernah menghisap 5-10 batang rokok dan juga 100% yang diwakili 24 murid tidak pernah menghisap lebih daripada 11 batang rokok. Daripada graf ini jelas menunjukkan responden yang disoalselidik tidak pernah menghisap rokok.

4) Persepsi Berkaitan RokokGraf dan jadual peratusan pula adalah mengenai persepsi tentang rokok. Empat soalan yang ditanya kepada murid, di mana untuk kedua-dua pernyataan ini murid bersetuju bahawa mereka tidak merokok kerana desakan kawan dan menyatakan merokok itu tidak penting untuk mereka. Manakala bagi pernyataan rokok amat mudah dibeli, 8 atau 33.3% murid bersetuju dengan pernyataan tersebut, 66.7% atau 16 murid pula tidak bersetuju. 22 murid atau mewakili 91.6% murid bersetuju tidak akan melibatkan diri dengan merokok dan 2 murid atau 8.3% murid lagi tidak bersetuju tidak melibatkan diri dengan merokok.

5) Persepi Berkaitan GanjaBerdasarkan graf serta jadual iaitu persepsi tentang ganja, 91.6% murid atau 22 orang mengetahui apa itu ganja 2 orang atau 8.3%pula tidak mengetahui apa itu ganja. Untuk pernyataan saya pernah melihat ganja, 8 atau mewakili 33.3% murid bersetuju saya pernah melihat ganja manakala 16 atau 66.7% murid tidak pernah melihat ganja. Bagi pernyataan yang seterusnya semua pelajar iaitu 24 orang atau 0% tidak pernah menghisap ganja dan tidak pernah melihat rakan mereka menghisap ganja. Graf juga menunjukkan seorang atau 4.16% bersetuju dengan pernyataan ganja amat mudah untuk dibeli, 23 atau 95.8% murid pula tidak bersetuju ganja mudah untuk dibeli.

6) Persepsi Berkaitan DadahGraf dan jadual secara keseluruhannya menerangkan dapatan mengenai persepsi dadah. Graf dan jadual tersebut menerangkan 24 orang atau 100% murid mengetahui apa itu dadah. Ia juga menunjukkan 95.8% atau 23 orang mengetahui bahaya dadah seorang atau 4.16% pula tidak mengetahui bahaya dadah. Pernyataan seterusnya menunjukkan 10 orang atau 41.6% pernah melihat beberapa jenis dadah, tetapi 14 atau 58.3% orang tidak pernah melihat dadah. 5 murid atau 20.8% orang bersetuju bahawa mereka pernah melihat orang menghisap dadah manakala selebihnya iaitu 19 orang atau 79.1% tidak pernah melihatnya.

Kajian Tindakan 1

Disediakan oleh: Unit Bimbingan dan Kaunseling SKKM 2011
KAJIAN REKOD PENGGUNAAN BILIK, LORONG DAN SUDUT PPDa OLEH MURID-MURID SK KOTA MASAI

PENGENALAN
Kajian ini dilakukan untuk mengkaji Rekod Penggunaan Bilik, Lorong dan Sudut PPDa oleh warga SKKM. Segala maklumat yang dirujuk adalah berdasarkan kepada data yang telah direkodkan di dalam Buku Rekod Penggunaan Bilik tahun 2009, 2011 dan 2011.

Buku Rekod Pengguna Bilik diwujudkan untuk merekod bilangan kehadiran guru dan murid ke Sudut dan Lorong PPDa sebagai penambahan ilmu tentang bahayanya Dadah. Selain itu juga murid mendapat penerangan yang jelas daripada guru tentang jenis-jenis dadah, punca dan kesannya serta pencegahan dan pemulihan pengambilan dadah.

Semenjak diwujudkan pada tahun 2009, guru-guru SK Kota Masai disyorkan agar membawa murid-murid membuat lawatan ke setiap kawasan Lorong dan Sudut PPDa untuk memastikan setiap maklumat tentang Dadah yang disampaikan memberi impak yang positif kepada seluruh warga SK Kota Masai.

Buku Rekod Penggunaan Bilik adalah di bawah tanggungjawab Unit Bimbingan Dan Kaunseling dan dipantau oleh Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.

Dengan adanya Sudut dan Lorong PPDa, semua guru mengambil peluang untuk mendapatkan maklumat mengenai PPDa di setiap tempat sebagai bahan untuk menjalankan proses P&P kepada murid terutamanya kepada murid Tahun 6.


LAPORAN / RUMUSAN

Pelaksanaan penyediaan bilik, lorong dan sudut dadah telah bermula pertengahan tahun 2009. Ini menunjukkan sambutan pada awalnya memberansangkan. Peningkatan penggunaan bahan pada tahun 2009 dapat dilihat dari statistik di atas, di mana sebanyak 3% peningkatan dari jumlah keseluruhan murid.

Perbandingan yang ketara bagi ketiga-tiga tahun menunjukkan penurunan dari tahun 2010 sehingga tahun 2011 telah berlaku. Pada tahun 2011 peratusan penggunaan bahan sebanyak 1% berbanding tahun 2010 sebanyak 2%.

Penurunan penggunaan bahan ini berpunca daripada keadaan bahan yang semakin lama mengalami masalah-masalah yang tidak dapat dikawal seperti kehilangan bahan dan kerosakan pada bahan-bahan yang digunakan. Namun demikian, penambahbaikan sedang dilaksanakan dan jatawatankuasa pelaksanaan yakin penggunaan bahan bagi setiap bilik, lorong dan sudut kembali mendapat sambutan daripada murid.

Wednesday, 7 September 2011

Sajak-Sajak Anti Dadah


Description: Description: http://members.tripod.com/rindu_perantau/1x1.gifYANG JATUH DAN REBAH ITU ADALAH ANAK WATAN MU

Di setiap detik perjalanan
hidupnya tersekat pada rongga nafsu
malam baginya suatu mimpi
siang baginya suatu penyeksaan
merah matanya
lesu tubuhnya bagaikan dimamah kepayahan
bergetar tangannya menggapai
mencari ketenangan yang menghancurkan.

Wahai anak-anak watan!
Mengapa dibiarkan senyum iblis di setiap langkahmu
kemenangannya mengocak ruang fikirmu
Mengapa laluan itu yang menjadi pilihan?
Mengapa ketenangan itu yang menjadi santapan?
Katakan DADAH itu bukan penawar
DADAH itu bukan pemberi ketenangan
DADAH itu bukan santapan keimanan
Ia adalah racun yang tersembunyi
Ia adalah duri yang menusuk pedih.

Wahai anak-anak watan!
Bantu dan bimbinglah mereka
Meski tidak terdaya mengawal diri
dengan tubuh yang lesu dan tangan yang bergetar
sambut dan genggamlah jari-jari itu
tadahkan doa memohon restu keampunan
agar langkah yang sumbang,
masih bisa dihayunkan
sederap penuh sedar.
Jangan dibiarkan bunga-bunga bangsa itu layu dan gugur
dari jambangan yang segar dan bumi yang subur
kerana yang jatuh dan rebah itu adalah anak-anak watanmu
yang masih punya harapan utk hidup beribu tahun
bercitakan kebahagiaan dan kecemerlangan wawasan.

ISZ  (ISMAH HARUN)
SEK.BER.PEN. LABUAN
Hasil Penulisan Puisi Terbaik
Peringkat Negeri Sabah dan Kebangsaan
Anjuran PEMADAM - Kempen Anti-Dadah
APRIL 1993


Sajak : Dadah Durjana

Dadah
Tika dulu kau bagai penawar
Mengukir sejarah di bidang perubatan
Penyelamat nyawa tika kesakitan
Namun kini
Martabatmu begitu hina
Hadirmu bak najis semata
Kau hanyalah pemusnah
Generasi dunia
Dadah
Kau umpama racun yang mengalir
Dalam pembuluh darah
Bagai jarum yang ditusuk hingga ke tulang
Perit..
Pedih..
Dadah
Kau durjana
Hadirmu membawa derita
Khayalan sementara cuma
Imaginasi dusta di bumi nyata
Membawa kesedihan
Mengundang derita sengsara
Dan mengusung
Kematian..

Nurkilan bersama..Md. Rz & Adik-Beradik..07.


Malam Malam
Semalam,
Kulihat dia di lorong tenat,
Bersama sahabat seneraka yang hebat.
Sedekad malam lalu,
Mampir langkahku,
Mencuba dia sang ratu,
Tanpa kusedari menjadi anak 1 Hantu,
Akulah kutu itu,
Kutu yang berhati batu,
Kutu yang menjadi parasit anak watanku.
Tidakkah kalian tahu,
Ini zaman karma yang lapar kepada nafsu,
Yang dahaga akan kematian insan,
Aku dan dia persis satu nyawa,
Bermalam-malam ganjaku tersisip hina,
Bermalam-malam syabuku terselit dina,
Bermalam-malam heroinku tersemat fana.

Malam 31 Ogos itu,
Tatkala cahaya mulai menerangi kegelapan,
Aku tercari-cari jawapan,
Aku begini entah untuk apa dan demi siapa,
Tatkala juga fikrahmu menyiat kalbu,
Aku berfikir,
Adakah aku betah berundur semula,
Aku sedar,
Aku mayat hidup di bumi Malaysia,
Disumpah masyarakat Asia hingga Andalusia,
Disisih Tuhan Maha Esa,
Membuatkan ibadatku sia-sia.

Kerana dadah malamku nanah berdarah,
Dan kerana dia dadah aku jadi padah,
Dan dia aku ranap parah,
Semuanya sudah tidak terarah,
Yang dibawah dipersalah,
Hilang maruah,
Cukuplah,
Aku bukan lagi penyembah,
Tunduk segalanya tanpa sanggah.

Malam semalam,
Aku kebingungan sendirian,
Lalu sejadah usang kuhamparkan,
Nawaituku ingin kembali,
Dambakan kasih sejati,
Tuhan Rabbul ‘Izzati.
Ingatlah duhai warid jatiku,
Moga hidupmu yang berliku,
Terus cemerlang, gemilang, terbilang,
Tanpa dadah, musuh penghalang,
Sekali lagi diriku seru,
Ayuhlah kita hapus seteru,
Kita ke gerbang globalisasi,
1 Malaysia menjana transformasi,
Masyarakat kan penuh dedikasi,
Tanpa dadah, iman sentiasa dihiasi.
  
DADAH DURJANA

Dadah
Tika dulu kau bagai penawar
Mengukir sejarah di bidang perubatan
Penyelamat nyawa tika kesakitan
Namun kini
Martabatmu begitu hina
Hadirmu bak najis semata
Kau hanyalah pemusnah
Generasi dunia
Dadah
Kau umpama racun yang mengalir
Dalam pembuluh darah
Bagai jarum yang ditusuk hingga ke tulang
Perit..Pedih..
Dadah
Kau durjana
Hadirmu membawa derita
Khayalan sementara cumaImaginasi dusta di bumi nyata
Membawa kesedihan
Mengundang derita sengsara
Dan mengusung
Kematian..

 Wahai Bangsaku
Ketika mentari senja berlabuh,
Merah jingga di ufuk barat,
Seorang anak muda,
Terdampar lesu di balik tirai batu
Gelap gelita
Tanpa sinar cahaya
Bangsaku,
Bangunlah dari lenamu,
Lontarkan semua mimpi-mimpi palsumu,
Jangan biarkan dadah durjana,
Memimpin hidupmu.
Bangsaku,
Marilah bersama-samaku,
Membangun sebuah Negara,
Tanpa,Dadah durjana.

SEGENGGAM RESOLUSI

Anak anak membesar dalam alam persekolahan
Di sana budi tersemai ilmu tercanai
Di sana benteng dibina menghindar segala bencana
Guru, murid dan ibu bapa menjadi pendokong bersama
Mengintegrasikan pendidikan pencegahan dalam pengajian dan penyerapan nilai mulia
Akan lahirlah generasi pewaris gah dan perkasa
Warga berilmu membina keutuhan bangsa
Penggerak wadah pembangunan Negara
Bebaskan Sekolah dari angkara dadah yang berbahaya
Antara parah dan pasrah
Dadah membawa parah
Racun berbisa yang mengoyak susila bangsa
Mari kita bina sebuah komuniti teguh dan perkasa
Mantapkan kesetiakawanan dan pengakraban barisan
Kita adalah bangsa yang bermaruah dan penuh jati diri
Bebaskan! Bebaskan!
Dadah dalam komuniti
Kita tolak dadah!
Bebaskan dadah dalam keluarga
Kita tolak dadah!
Bebaskan dadah dalam sekolah
Kita tolak dadah!
Bebaskan dadah di tempat kerja
Kita tolak dadah!
Bebaskan dadah dalam komuniti
Kita tolak dadah!
Dadah tidak lagi dimana-mana
Bebaskan dadah dalam negara kami
Itulah janji kami dalam segengam resolusi


Dadah Musuh Negara
 Dadah,
 Kau datang mengaku kawan
 Konon membantu meringan beban
 Tetapi, wahai teman
 Kau sebenarnya musuh
 Musuh nombor 1 negara


kau buat mereka alpa
kau buat anak bangsa rebah
 kau musuh negara !
 Tatkala negara membangun
 kau meratah belia negara
 punah, musnah, lemah
 kerana kau... dadah durjanaEctacy, Heroin , Ganja
 Pelbagai nama dan rupa
 namun aku bersumpah
 kau akan musnahTeman,
 Marilah kita bangkit bersama
 Perangi Dadah Musuh Negara
  
Nukilan,

INTAN NUR ATHIRAH DAUD @ MAZINUYA


 Misi Generasi

Ditulis: Zaen Kasturi
Pendeklamasi: Tengku Khalida Tengku Bidin


Mengapa lorong berjelaga ini diredahi?,
Dan lembah bernanah ini dituruni?,
Sedang denai hayat di hadapan,
Sayup Memandang,
Sedang sinar iman di belakang,
Setia Menyuluh Jalan,
Denai diterokai,
Dari kasih sayang ayah bonda,
Sinar yang terpercik,
Dari jiwa dan harapan bangsa,
Dan Tuhan tidak pernah berkata,
Bahawa nafsu lebih mulia,
Daripada akal manusia,
Sekali diredahi lorong berjelaga,
Sejuta kali mendung hitam di langit sukma ibunda,
Sekali dituruni lembah bernanah,
Sejuta kali tersayat luka di wajah bangsa,
Otak dijajah serbuk dan habuk khayalan,
Iman ditusuk jarum dari mata syaitan,
Jiwa disimpan dalam kapsul kenaifan,
Seluruh hayat terapung,
Di sungai zaman,

Ini seteru zaman baru harus ditentang,
Dengan semangat padu,
Tak kira apa nama kamu,
Mereka, dia dan aku,
Kerana anak-anak kita,
Diintip setiap waktu,
Sekali leka,
Seribu kali menyesal,
Tidak mudah berlaku,

Mari kita gempur lorong berjelaga,
Agar ruyup luka di wajah berhemah,
Mari kita lafaz ikrar,
Menjadi sumpah berakar,
Mari kita genggam,
Tekad membangun generasi berdaulat,

Ini misi generasi masa kini,
Tidak ingin menjadi cermin yang retak,
Di kamar nusa,
Tidak ingin menjadi album kosong,
Di lantai sejarah,
Gempur!!...,
Gempur lorong berjelaga,
Gempur!!...,
Gempur lembah bernanah....


Sajak Anti Dadah
Indahnya Malaysia,
Negaraku yang merdeka
Negaraku yang aman,
Negaraku yang makmur,
Negaraku yang maju.

Tapi,

Negara ini akan lebih merdeka
Jika tiada penagih dadah,
Musuh yang lesu,
Menyerang dalam senyap,
Yang bisa memusnahkan pengisian wawasan,
Kemerdekaan yang telah lama dirasakan.

Negara ini akan lebih aman
Jika lenyap dadah dari pengedaran,
Ketua perancang segala kemusnahan,
Kepala bala kehancuran,
Yang meruyupkan keamanan,

Negara akan lebih makmur,
Jika hilang penyeludupan,
Punca keretakkan perpaduan,
Ibu yang meruntuhkan akal dan pertimbangan,
Punca berkuburnya kemakmuran,

Negara ini akan lebih maju,
Jika tiada estacy, kokain, shabu,
Morfin, heroin,
Lenyapnya penagih,
Hilangnya pengedaran,
Hapusnya penyeludupan,

Oleh itu,

Bangkitlah semua warga,
Indahkan lagi kemerdekaan ini,
Penuhkan erti keamanan ini,
Cukupkan kemanisan kemakmuran ini,
Sempurnakan isi kemajuan ini,
Demi negara yang bernama Malaysia.


Hasil Nukilan Murid Tahun 5

Masyarakat Madani Tanpa Dadah (2008)

Tingkatkan kesedaran
Kepada setiap bani insan
Bahaya dadah angkara syaitan
Merosakkan kehidupan
Tarafmu begitu hina
Kehadiranmu membawa petaka
Hanyalah pemusnah bangsa
Masyarakat kian binasa
Dadah… Kau adalah racun
Yang membunuh jiwa insan
Membawa derita sengsara
Memamah jasad manusia
Keseronokan hanya seketika
Khayalan sebentar cuma
Hidup di dunia tidakkan ceria
Di akhirat sana… kan mendapat seksa
Dadah… Kau adalah durjana
Imaginasi dusta di alam nyata
Membawa rasa kesedihan
Berakhir di laman kematian…

Lirik: Mohd Fikri bin Che Hussain (02/05/2008)
Kepada: SM Sains Sultan Iskandar, Mersing, Johor